ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БҮХ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН, ЯЛАНГУЯА НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭСЭН, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД СӨРӨГ НӨЛӨӨГҮЙ, ОЛОН УЛСЫН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГАД ТУЛГУУРЛАЖ, ХУУЛЬ САХИХ ЁСЫГ ДЭЭДЭЛСЭН, МОНГОЛ УЛСАД БАЙНГЫН АШИГ ОРЛОГО ОРУУЛЖ БАЙХ ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАР ДАХЬ ИЛ ТОД, ЦОГЦ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙ ГЭНЭ.

 

ЗАРЧМУУД

  • ОЛОН ТАЛЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ,
  • ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ БАЙХ,
  • ХУУЛИЙГ САХИН ДЭЭДЛЭХ,
  • БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
  • ӨМНӨ ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХ,
  • ИРЭЭДҮЙН ХӨГЖИЛД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ,
  • ҮР ӨГӨӨЖТЭЙ БАЙХ,
  • ХҮМҮҮНЛЭГ ЁС ЗҮЙТЭЙ БАЙХ,
  • ДЭВШИЛТ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН БАЙХ.