“Хариуцлагатай уул уурхай”сэдэвт сургалтын сургагч багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр

 

Сургагч багш бэлтгэхэд дараах зүйлсийг анхаарна:

  1. Сургагч багшийн сургалтыг дангаар нь явуулна.
  2. Сургагч багшид дараах шаардлага тавигдана:
  • уул уурхайн чиглэлийн мэргэжилтэй байх
  • багшлах дадлага туршлагатай байх
  • сургагч багш болохыг өөрөө хүсэж сонирхсон байх
  • хариуцлагатай уул уурхайг монголд хөгжүүлэх чин сэтгэлтэй байх

Эдгээр шаардлагыг бүрэн хангахад хүндрэлтэй гэж үзвэл эхний 2 шаардлагын аль нэгийг хангаагүй байж болно

  1. Сургалт лекц, практик, дадлагын сургалт гэсэн 3 төрөлтэй байна. Лекц, практикийн хичээл нь сургалтын үед танхимаар явагдах ба дадлагын хичээлийг сургалтын явцад дагалдан маягаар хичээл заана. Хүний чадвараас хамаарч 5-10 удаа хичээл заана.
  2. Дадлага амжилттай болсон гэж үзвэл түүнд ХУУ-н сургагч багшийн сертификат олгогдоно.
  3. Сертификат бүхий дадлагажигч багшийн цаашид ажиллуулах субьект нь НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр байх болно.
Цаг

Сургалтын сэдэв

Илтгэгч, чиглүүлэгч

Сургалтын I өдөр:  Нээлт, 1-3 дугаар модуль

09.00-09.30

Оролцогчдын бүртгэл

......................

Сургалтын нээлт: - ................................................

 

                                .................................................

/Сургалт явуулах байгууллагы төлөөлөл/

/Орон нутгийн төлөөлөл/

9.30 -10.00

Оролцогчдын танилцуулга

.....................

Сургалтын зорилго, хөтөлбөр, үр дүнг танилцуулах

Сургалтын явцад баримтлах дүрмээ хамтран тодорхойлох

10.00-11.00

Сургалт: Модуль 1. Уул уурхайн тухай ерөнхий ойлголт, эрэл, хайгуул, уурхай байгуулах

 

11.00-11.15

Цайны завсарлага

 

11.15-11.45

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

 

11.45-13.00

Уурхайн ашиглалт хяналт шинжилгээ хийх, уурхайд химийн бодис ашиглах, хог хаягдлын менежмент

 

13.00-14.00

Үдийн хоол

 

14.00-15.30

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт

 

15.30-15.45

Бүлгийн ажил 1: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

 

15.45-16.00

Бүлгийн ажил 2: Нөхөн сэргээлт

 

16.00-16.15

Цайны завсарлага

 

16.15-17.00

Уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал, төрийн бодлого

 

17.00-17.30

Модуль 2. Хариуцлагатай уул уурхайн ерөнхий ойлголт

 

17.30-17.55

Модуль 3. Олон талын оролцоог хангах тухай

 

17.55-18.00

Өдрийн сургалтын үр дүнгээр ярилцах

 

Сургалтын II дахь өдөр:   Суралцагсдын дадлагын хичээл. 1,2,3-р модулиар орсон хичээлийг суралцагсад өмнөх өдөр нь хуваарилан авч, бэлтгээд хичээлийг заана

09.00-09.20

Сургалт: Уул уурхайн тухай ерөнхий ойлголт, уурхай байгуулах

2 лектор 2 удаа лекц уншина

9.20 -9.40

Эрэл, хайгуул

2 лектор 2 удаа лекц уншина

9.40-10.00

Уурхай байгуулах

2 лектор 2 удаа лекц уншина

10,00-11,00

Эхний 6 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

11.00-11.15

Цайны завсарлага

 

11.15-11.35

Байгал орчны нөлөөллийн үнэлгээ

2 лектор 2 удаа лекц уншина

11.35-11.55

Уурхайн олборлолт

2 лектор 2 удаа лекц уншина

11.55-12.15

Урхайн хүдрийн баяжуулалт

2 лектор 2 удаа лекц уншина

12.15-13.00

Дараагийн 6 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

13.00-14.00

Үдийн хоол

 

14.00-14.20

Уурхайн хаалт

2 лектор 2 удаа лекц уншина

14.20-14.40

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт

2 лектор 2 удаа лекц уншина

14.40-15.00

Уул уурхайн салбарын өнөөгийн байдал, төрийн бодлого

2 лектор 2 удаа лекц уншина

15.00-16.00

Дараагийн 6 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

16.00-16.15

Цайны завсарлага

 

16.15-16.40

Модуль 2. Хариуцлагатай уул уурхайн ерөнхий ойлголт

2 лектор 2 удаа лекц уншина

16.40-17.05

Модуль 3. Олон талын оролцоог хангах тухай

2 лектор 2 удаа лекц уншина

17.05-17.45

Сүүлийн 6 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

17.45-18.00

Өдрийн сургалтын үр дүнгээр ярилцах

Бүгд оролцоно

Сургалтын III дахь өдөр:   4-11 дүгээр модуль, Хаалт

09.00-09.10

Өмнөх өдрийн сургалтын тойм

 

09.10-09.55

Модуль 4. Ил тод, нээлттэй байх тухай

 

09.55-10.15

Бүлгийн ажил 3. Ил тод байх мэдээлэл

 

10.15-10.50

Модуль 5. Хуулийг сахин дээдлэх тухай

 

10.50-11.10

Бүлгийн ажил 4. Амьдрал дээр хуулийн хэрэгжилтийн жишээ

 

11.10-11.25

Цайны завсарлага 

 

11.25-12.10

Модуль 6. Байгаль орчин, хүний аюулгүй байдлын өмнө хариуцлага хүлээх тухай

 

12.10-12.30

Бүлгийн ажил 5. Уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл

 

12.30-12.50

Модуль 7. Ирээдүйн хөгжилд хөрөнгө оруулах тухай

 

12.50-13.00

Бүлгийн ажил 6. Орон нутгийн ирээдүйн хөгжилд хөрөнгө оруулах

 

13.00-14.00

Үдийн хоол

 

14.00-14.15

Модуль 8. Үр өгөөжтэй байх тухай

 

14.15-14.35

Бүлгийн ажил 7. Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас орон нутагт ордог татвар, хураамж.

 

14.35-14.55

Модуль 9. Хүмүүнлэг ёс зүйтэй байх тухай

 

14.55-15.15

Бүлгийн ажил 8. Хүмүүнлэг ёс зүйн тухай ярилцлага

 

15.15-15.35

Модуль 10. Дэвшилтэт технологид суурилсан байх тухай

 

15.35-16.25

Модуль 11. ХУУ-г хөгжүүлэхэд төрийн албадын чиг үүрэг

 

16.25-16.40

Цайны завсарлага

 

16.40-17.00

Бүлгийн ажил 9. Хариуцлагатай уул уурхайн хэрэгжилтийг шалгах шалгуур үзүүлэлт

 

17.00-17.45

Сургалтын дүгнэлт, чөлөөт ярилцлага

 

17.45-18.00

Дараагийн өдрийн дадлагын хичээлийн сэдвийн хуваарилалт хийнэ

 

Сургалтын IV дахь өдөр:   Суралцагсдын дадлагын хичээл. 4-11-р модулиар орсон хичээлийг суралцагсад өмнөх өдөр нь хуваарилан авч, бэлтгээд хичээлийг заана

09.00-09.30

Модуль 4. Ил тод, нээлттэй байх тухай

2 лектор 2 удаа лекц уншина

9.30 -10.00

Бүлгийн ажил 3. Ил тод байх мэдээлэл

2 лектор 2 удаа лекц уншина

10,00-11,00

Эхний 4 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

11.00-11.15

Цайны завсарлага 

 

11.15-11.45

Модуль 5. Хуулийг сахин дээдлэх тухай

2 лектор 2 удаа лекц уншина

11.45-12.15

Модуль 6. Байгаль орчин, хүний аюулгүй байдлын өмнө хариуцлага хүлээх тухай

2 лектор 2 удаа лекц уншина

12.15-13.00

Дараагийн 4 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

13.00-14.00

Үдийн хоол

 

14.00-14.20

Модуль 7. Ирээдүйн хөгжилд хөрөнгө оруулах тухай

2 лектор 2 удаа лекц уншина

14.20-14.40

Модуль 8. Үр өгөөжтэй байх тухай

2 лектор 2 удаа лекц уншина

14.40-15.00

Модуль 9. Хүмүүнлэг ёс зүйтэй байх тухай

 

15.00-16.00

Дараагийн 4 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

16.00-16.15

Цайны завсарлага

 

16.15-16.45

Модуль 10. Дэвшилтэт технологид суурилсан байх тухай

2 лектор 2 удаа лекц уншина

16.45-17.15

Модуль 11. ХУУ-г хөгжүүлэхэд төрийн албадын чиг үүрэг

2 лектор 2 удаа лекц уншина

17.15-17.45

Дараагийн 4 лекторын хичээл заасан байдлыг дүгнэн хэлэлцэх

Бүгд оролцоно

17.45-18.00

Сургалтын дүгнэлт, чөлөөт ярилцлага. Хаалт